top of page
2020-04-13.png

iHealthy Ultra
ที่สุด...ของประกันสุขภาพเหมาจ่าย

คุยกับเรา อยากทราบรายละเอียดมากขึ้น

"กด โทร"

เรารับรองว่าคุณจะได้ข้อมูลที่คุณต้องการ

แบบประกันที่น่าสนใจ

silver-iphone-6-near-blue-and-silver-ste

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย
iHealthy Ultra

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งนอน และ ไม่นอนโรงพยาบาล

affection-baby-baby-girl-beautiful-37705

ประกันเน้นความคุ้มครอง

Life Protect18

ประกันชีวิตที่ให้ทุนประกันสูง ไปตลอดชีวิต ส่งเบี้ยเพียง18ปี แต่ดูแลจนอายุ 88

patient-with-iv-line-3845115.jpg

ประกันโรคร้ายแรง 

iShield

ประกันชีวิตและโรคร้ายแรง 70 โรค โดยคุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

three-person-looking-at-x-ray-result-117

ประกันสุขภาพแบ่งจ่าย

สุขภาพดี 4200/6200

ประกันสุขภาพแบ่งจ่าย ค่าห้อง 4200 และ 6200 ที่เบี้ยประกันแสนถูก!!!

space-grey-ipad-air-with-graph-on-brown-

ประกันควบการลงทุน

iWealthy

ประกันที่ให้คุณได้ทั้งความคุ้มครองและลงทุนในแบบของคุณไปพร้อมๆกัน

" ทำไมต้องเรา "

      เพราะเรามีประสบการณ์มากว่า 10 ปี เป็นมืออาชีพ   และความชำนาญ ทั้งด้านการวางแผนการเงิน ด้านความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงด้านประกันสุขภาพ ให้กับลูกค้ากว่า 1,000 รายที่เราดูแลอยู่

เบญจมาศ อดุลสีหวัตต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การลุงทนซับซ้อน

ใบอนุญาติขายประกันควบการลงทุน

ตัวแทนคุณภาพ TNQA

ตัวแทนคุณวุฒิ MDRT

line-add-friend-.png

ณัฐวุฒิ อดุลสหวัตต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ที่ปรึกษาแนะนำการลุงทน

ใบอนุญาติขายประกันควบการลงทุน

GAMA 

ตัวแทนคุณวุฒิ MDRT

ที่ปรึกษาการเงิน AFPT

line-add-friend-.png

บทความและสาระต่างๆ

bottom of page